Projekte energetske učinkovitosti prepoznali su građani i struka kao projekte koji imaju tri koristi. To su smanjenje pritiska na okoliš, smanjenje troškova stanovanja ili poslovanja i stvaranje radnih mjesta.

Zašto izvesti projekte energetske učinkovitosti?

Osobe koje provedu projekte energetske učinkovitosti potiče održivi, niskougljični razvoj Hrvatske, te vrše smanjenje troškova.
Javni sektor uvodi štedljivu javnu rasvjetu, energetski obnavlja vrtiće, škole, domove zdravlja, muzeje i druge objekte. Privatni sektor koristi bespovratne državne poticaje za energetsku obnovu komercijalnih objekata, turističkih i industrijskih objekata.
Izrađujemo projekte energetske učinkovitosti na multidispliniranim načelima, nudimo cjelovitu uslugu izrade projektne dokumentacije i pratećih aktivnosti:

PRIPREMNE RADNJE

Pribavljanje potrebne postojeće projektne dokumentacije
Pribavljanje potrebnih računa za energente i vodu
Izrada snimka postojećeg stanja za potrebe provedbe projekta

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE POSTOJEĆEG STANJA

Provođenje energetskog pregleda i izrada energetskog certifikata postojećeg stanja

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I PRIJEDLOG MJERA ENERGETSKE OBNOVE

Izrada prijedloga mjera energetske obnove, uz izračun uštede, vrijednosti investicije i njene izvodljivosti i isplativosti, s naglaskom na maksimalizaciju ušteda u odnosu na ulaganje
Prezentacija prijedloga mjera Naručitelju (skupu suvlasnika) i zajedničko definiranje projektnog zadatka

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izrada sve potrebne projektne dokumentacije i troškovnika radova, u skladu s pravilima struke, važećom zakonskom i tehničkom regulativom i kriterijima natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

SAVJETODAVNE USLUGE

Pružanje savjetodavnih usluga vezano uz dobivanje bespovratnih sredstava
Aktivno sudjelovanje u pripremi potrebne dokumentacije za prijavu zgrade
Savjetovanje prije i tijekom izvođenja radova

PROJEKTANTSKI NADZOR

  1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke
  2. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom
  3. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu
  4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda
  5. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama
  6. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.